rectangle3
hexa
circle
Följ med oss ​​och träffa teamet bakom HDL på D-Congress 6-7 mars 2024
×

Allmänna villkor - webbutikslösningar och utvecklingstjänster inom Magento & Adobe Commerce

Allmänna villkor för webbutikslösningar och utvecklingstjänster inom Magento & Adobe Commerce som tillhandahålls av företaget Helsingborg Development LAB AB (HDL), organisationsnummer 556936-1263. Epost: info@hbgdesignlab.se

Summering av allmänna villkor “Easy to read”

Helsingborg Development LAB AB erbjuder webbshop lösningar för kunder tillsammans med underhålls och supporttjänster. Avtalet löper i 24 månader och betalas i förskott. Kunden ansvarar för allt som görs via deras konto och är ansvarig för eventuella skador som orsakas. HDL är inte ansvarigt för något innehåll på deras servrar. Eventuella tvister kommer att hanteras i svensk domstol. Ändringar i avtalet kan förekomma och kommer att meddelas 10 dagar i förväg. Uppgraderingar till Magento och dess moduler kommer att faktureras till timtaxan.

Du kan ladda ner våra allmänna villkor genom att fylla i formuläret till höger1. Allmänt

1.1 Kunden äger rätt till sin egen webbutikslösning och kan när som helst anlita annan partner än HDL. Eftersom HDL hanterar drift måste webbutikslösning i så fall flyttas.

1.2 Kunden ska vara myndig fysisk person eller juridisk person.

1.3 HDL upplåter möjlighet för kunden att på nedanstående villkor sälja varor och tjänster på Internet genom en webbutikslösning erhållen genom detta avtal.

2. Tjänstebeskrivning

2.1 HDL tillhandahåller Magento-utvecklingstjänster och erbjuder möjlighet för kunden att sälja varor och tjänster på Internet genom en webbutikslösning.

3. Avtalstid

3.1 Drift- och Underhållsavtal, nedan nämnt som ”Avtalet”, löper årsvis på 24 månader och betalas kvartals- eller årsvis i förskott. Om avtalet ej sägs upp skriftligen via epost som är HDL tillhanda senast 3 månader före avtalstidens utgång, förlängs Avtalet med 24 månader på samma villkor.

3.2 Avtalstiden löper från och med installation av grundsystem och det datum då HDL levererat inloggningsuppgifter och adress till installerat system.

3.3 Avtalstiden löper oavsett när kunden väljer att nyttja webbutikslösningar exempelvis genom att ladda in material såsom information om artiklar, bilder, företaget, köpvillkor etc.

4. Avgifter

4.1 HDL har rätt att ändra priset för tjänsten på grund av pris indexuppräkningar enligt SCB Producentprisindex för tjänster med föregående års indexutveckling från och med januari till och med december månad. Prisförändringar ska meddelas kund skriftligen tre månader före höjning.

4.2 All betalning sker mot faktura, 30 dagar netto. För påminnelse vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift om 60 kr, om inget annat avtalats.

4.3 Drift- och Underhållsavgift avser drift på av HDL tillhandahållen server och Underhållsavgift avser underhåll som ges på såväl av HDL tillhandahållen server eller kunds tillhandahållen server.

Hosting Kostnader för driften av webbutikslösningar faktureras separat av Koncernens dotterbolag Kepler Technologies AB. Kunden är ansvarig för att betala hosting avgifterna enligt fakturor som utfärdas av Kepler Technologies AB. HDL har inget ansvar för att hantera betalningar eller andra ärenden relaterade till hosting avgifterna. Eventuella frågor om fakturering och betalning av hosting avgifterna bör riktas till Kepler Technologies AB eller till din ansvariga projektledare.

4.4 Löpande uppgraderingar av Magento och dess moduler görs enligt överenskommelse med kund och debiteras enligt då gällande timtaxa. Det innebär att Helsingborg Development LAB AB fakturerar kunden enligt timtaxan för löpande uppgraderingar av Magento och dess moduler. Det är viktigt att hålla Magento-butiken uppdaterad för att säkerställa optimal prestanda, funktionalitet och säkerhet. Uppdateringar kan vara i form av patch-uppdateringar, mindre uppdateringar eller större uppdateringar som introducerar betydande förändringar i Magento-plattformen.

HDL följer de offentliga och aktuella version listorna för Magento och erbjuder endast support och retainer-avtal för de versioner som stöds.

Detta görs för att säkerställa att HDLs kunder får den bästa möjliga supporten och tjänsterna. Kunden ansvarar för att hålla sig uppdaterad till en supporterad version av Magento för att kunna dra nytta av HDLs support, hjälp och retainer-avtal på bästa sätt.

Om kunden befinner sig på en ”end of life” version av Magento, kan HDL hjälpa till med en grundläggande uppdatering enligt en separat offert. Kunden kan kontakta HDL för mer information om hur man kan uppgradera sin Magento-installation och skapa en skräddarsydd lösning för specifika behov.

4.5 Support betalas 3 månader i förskott med ett fast belopp. Betald support ger tillgång till HDL Support och en tid pott som kan nyttjas såväl för support som övriga ärenden. Tid Potten kan sparas till ett maximalt värde av 6 månaders betald support.

5. Uppsägning

5.1 Kunden säger upp avtalet skriftligen via epost till HDL senast 3 månader före avtalstidens utgång. HDL kan på vissa grunder säga upp detta avtal med omedelbar verkan och utan återbetalningsskyldighet. Sådan grund kan vara att kunden inte fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal, och trots anmaning därom inte vidtagit rättelse inom 15 dagar.

6. HDL:s ansvar

6.1 HDL är inte ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, utebliven leverans i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. HDL ansvarar inte för eventuellt kränkande information som finns på HDLs servrar.

6.2 HDL gör daglig backup på kundens filer.

6.3 HDL arbetar för att tjänsterna de erbjuder ska vara tillgängliga maximalt men HDL kan inte ställas till ansvar vid störningar, avbrott, buggar eller när tjänsten eller delar av tjänsten inte går att nå.

7. Kundens ansvar

7.1 Kunden ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens med e-post etc. Spam leder ovillkorligen till avstängning.

7.2 Kunden ansvarar även för att allmänt accepterade etiska normer och att HDL eller statlig myndighets anvisningar för bruk av tjänsten efterföljs. Kunden ansvarar ensam för alla eventuella skadeståndsanspråk som kan riktas mot honom från tredje man på grund av det innehåll som kunden använder, laddar ner från Internet eller på annat sätt kommer i kontakt med vid brukande av tjänsten.

8. Kundens uppgifter

8.1 HDL har rätt efter skriftligt godkännande av kund att använda kundens offentliga uppgifter som företagsnamn och företagsbeskrivning på hemsidan och i nyhetsbrev om inte annat särskilt avtalats.

9. Force Majeure

9.1 Båda parter är befriade från påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som en part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet ska anses, men är inte begränsat till, arbets konflikt, krig, oroligheter, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i publika kommunikationer eller liknande omständigheter.

10. Tvist

10.1 Tvist med anledning av tillämpningen eller tolkningen av detta avtal ska avgöras i svensk allmän domstol enligt svensk lag.

11. Ändringar i avtalet

11.1 Helsingborg Development LAB AB har rätt att uppdatera de allmänna villkoren i syfte att förbättra avtalet och anpassa det till bolagets produktutbud och expansion.